نورپردازی نمای مدرن

نورپردازی نمای ساختمان با نمای مدرنیکی از ویژگی های نماهای مدرن عدم وجود المان های معماری موجود در نورپردازی نمای رومی می باشد. به عنوان مثال ستون ها و سر ستون ها و سراهی ها و … در نمای رومی این قابلیت را به طراح نورپردازی می دهد که به روش نورپردازی تاکیدی نورپردازی نمای رومی یا کلاسیک را طراحی کند. ام در نماهای مدرن معمولا باید با نورپردازی به تاکید بر تفاوت جنس مصالح ترکیب  و یا خطوط شکست موجود در نما و یا تفاوت رنگ های مصالح در نما پرداخت. با توجه به تفاوت نورپردازی نمای مدرن با نورپردازی نمای رومی و کلاسیک بیشتر به جای نورپردازی موضعی از نورپردازی های خطی و حجمی استفاده می شود.

در پروژه زیر که مربوط به نورپردازی نمای ساختمان مسکونی تهران واقع در محدوده بزرگراه کردستان است ، با یک نمای مدرن ترکیبی با رنگ های حنایی و طوسی از جنس سنگ تراورتن روبرو هستیم. به همین دلیل در ایده نورپردازی این نما به تاکید در تفاوت رنگ ها پرداختیم و در وحله اول به نورپردازی رنگ گرم برای قسمت های حنایی رنگ و نور کلوین بالا برای قسمت های طوسی رنگ می رسیم. در مرحله دوم با بررسی شکست های موجود در نما و قابلیت کمترین آسیب برای نمای روز با استفاده از والواشر در قسمت حنایی و برای جلوگیری از کمترین آسیب برای نمای روز، از نورپردازی قسمت طوسی رنگ صرف نظر کرده و این قسمت ها را به عنوان زمینه خاموش در نظر می گیریم.

با توجه به شکست های موجود در نما و جانمایی مناسب والواشر و با توجه به همرنگ بودن نمای طوسی رنگ با بدنه والواشرها کمترین آسیب به نمای روز این پروژه وارد می شود و این نکته مهمترین ویژگی مثبت نورپردازی نمای مدرن می باشد. در نهایت با نورپردازی قسمت های حنایی رنگ به کمک والواشر های با لنز ترکیبی نورپردازی این مجموعه انجام شده است.

Visited 1,968 times, 1 visit(s) today