نورپردازی ساختمان

هدف از طراحی نورپردازی ساختمان در معماری این است که با احترام به محیط زندگی افراد ایجاد ارتباط بین چشم انداز بنا و طرح نورپردازی برقرار کرده و به یک هویت منحصر بفرد رسید..

اهداف معماری روشنایی در نورپردازی ساختمان

نورپردازی نما می تواند ظاهر شبانه یک ساختمان را تغییر دهد.چشم انداز، زیبایی شناسی، قابلیت استفاده و مطلوبیت یک ساختار یا محل را می توان با طراحی روشنایی نور افزایش داد. برای رسیدن به این مهم، باید بین همه موارد و الزامات در مورد یک درک صحیح از اهداف منظره های شبانه مجموعه های مورد نظر برای نورپردازی یک رابطه برقرار باشد.

نورپردازی نما طراحی و مشاوره

نورپردازی نمای ساختمان دارای سه دسته اصلی است:

•تاریخی – ساختمان ها و سازه های جذاب خاص تاریخی
•معاصر – اماکن مدرن و “صنعتی”
•محوطه ها – پارک ها، محوطه ها و آب نماها

در همه موارد سه هدف اصلی در  طراحی سه بعدی گسترده دارند:

ظاهر، عملکرد و ایمنی.

اصولا نورپردازی ساختمان ها و فضاهای پیرامون آنها در سه هدف اصلی می توان دسته بندی کرد
تجاری یا گردشگری

زیبایی شناسی تاریخی

مدرن با کاربری های متفاوت

برای نورپردازی مراکز تجاری به دنبال افزایش اعتبار برند و نام تجاری، زیبایی معماری بنا و جلب توجه ناظران برای کشف و شهود بیشتر این مراکز می باشد که با رویکرد جذابیت بخشیدن به چشمان ناظر به خوبی می تواند یک پیشرفت در زمینه های جلب نظر مشتری و جذابیت بصری و ظاهری ، با رعایت الزامات ایمنی و همچنین بهداشت نور و زیبایی شناسی آن، همراه با تطابق  با فضای پیرامونی و هماهنگی با اقتضای فرهنگی ساکنین آن مناطق، فراهم آورد.
در هنگام بررسی این اهداف برای رسیدن به معیارها وشاخص هایی برای نورپردازی باید توجه داشت که ملاحظاتی وجود دارد:
در مرحله اول، در مواقعی که اندازه بصری جزئیات یک مکان مورد نظر برای نورپردازی به قدری هستند که به راحتی قابل رویت باشند، به طور کلی سطح پایین تری از نور برای نورپردازی کفایت می کند.

در مرحله دوم، باید در نظر داشت که نورپردازی سطوح المان های عمودی در نورپردازی outdoors قابل تاکید بیشتری نسبت به بقیه المان ها دارد.

در مرحله سوم، باید به این نکته توجه داشت که نورپردازی کمترین مزاحمت را با اشخاص و همچنین کمترین آلودگی بصری برای نمای شهر را داشته باشد.

در مرحله چهارم، باید توجه داشته که سبک و روش انتخابی برای نوع نورپردازی متناسب با حفظ اصالت معماری نمای روز باشد.

مرحله پنجم، باید به این نکته توجه داشت که طرح انتخابی نورپردازی علاوه بر هماهنگی بین کل اجزای موجود در سطح پروژه با کاربری و موضوع فعالیت ساختمان و پروژه وفضای پیرامون آن هم هماهنگ باشد.

در مرحله ششم، باید به این نکته توجه داشت که تجهیزات نورپردازی هر چقدر که در نمای شب موجب جذابیت بخشیدن به جلوه شب یک نما می باشند، همانقدر هم می توانند موجب آسیب زدن به نمای روز در یک پروژه بشوند، برای جلوگیری از این موضوع باید دقت داشت که حد المقدور این تجهیزات در مکان هایی مناسب با کمترین رویت در نمای روز و آسیب بصری همراه باشد.

در پایان علاوه بر موارد فوق الذکر  می توان برای هر پروژه با توجه به شرایط خاص مواردی از اسن دست تعریف کرد. همچنین می توان به این نکته اشاره کرد که معماری نورپردازی در انواع پروژه ها یکی از موضوعات مورد نیازی است که قبل از اینکه به طراحی مفهومی برسیم نیاز به تعریف اهداف، الزامات و انواع گوناگون روش های نورپردازی در آن می باشد.

در مرحله دوم، باید در نظر داشت که نورپردازی سطوح المان های عمودی در نورپردازی outdoors قابل تاکید بیشتری نسبت به بقیه المان ها دارد.

در مرحله سوم، باید به این نکته توجه داشت که نورپردازی کمترین مزاحمت را با اشخاص و همچنین کمترین آلودگی بصری برای نمای شهر را داشته باشد.

در مرحله چهارم، باید توجه داشته که سبک و روش انتخابی برای نوع نورپردازی متناسب با حفظ اصالت معماری نمای روز باشد.

مرحله پنجم، باید به این نکته توجه داشت که طرح انتخابی نورپردازی علاوه بر هماهنگی بین کل اجزای موجود در سطح پروژه با کاربری و موضوع فعالیت ساختمان و پروژه وفضای پیرامون آن هم هماهنگ باشد.

در مرحله ششم، باید به این نکته توجه داشت که تجهیزات نورپردازی هر چقدر که در نمای شب موجب جذابیت بخشیدن به جلوه شب یک نما می باشند، همانقدر هم می توانند موجب آسیب زدن به نمای روز در یک پروژه بشوند، برای جلوگیری از این موضوع باید دقت داشت که حد المقدور این تجهیزات در مکان هایی مناسب با کمترین رویت در نمای روز و آسیب بصری همراه باشد.

در پایان علاوه بر موارد فوق الذکر  می توان برای هر پروژه با توجه به شرایط خاص مواردی از اسن دست تعریف کرد. همچنین می توان به این نکته اشاره کرد که معماری نورپردازی در انواع پروژه ها یکی از موضوعات مورد نیازی است که قبل از اینکه به طراحی مفهومی برسیم نیاز به تعریف اهداف، الزامات و انواع گوناگون روش های نورپردازی در آن می باشد.

برای نورپردازی مراکز تجاری به دنبال افزایش اعتبار برند و نام تجاری، زیبایی معماری بنا و جلب توجه ناظران برای کشف و شهود بیشتر این مراکز می باشد که با رویکرد جذابیت بخشیدن به چشمان ناظر به خوبی می تواند یک پیشرفت در زمینه های جلب نظر مشتری و جذابیت بصری و ظاهری ، با رعایت الزامات ایمنی و همچنین بهداشت نور و زیبایی شناسی آن، همراه با تطابق  با فضای پیرامونی و هماهنگی با اقتضای فرهنگی ساکنین آن مناطق، فراهم آورد.
در هنگام بررسی این اهداف برای رسیدن به معیارها وشاخص هایی برای نورپردازی باید توجه داشت که ملاحظاتی وجود دارد:
در مرحله اول، در مواقعی که اندازه بصری جزئیات یک مکان مورد نظر برای نورپردازی به قدری هستند که به راحتی قابل رویت باشند، به طور کلی سطح پایین تری از نور برای نورپردازی کفایت می کند.

در مرحله دوم، باید در نظر داشت که نورپردازی سطوح المان های عمودی در نورپردازی outdoors قابل تاکید بیشتری نسبت به بقیه المان ها دارد.

در مرحله سوم، باید به این نکته توجه داشت که نورپردازی کمترین مزاحمت را با اشخاص و همچنین کمترین آلودگی بصری برای نمای شهر را داشته باشد.

در مرحله چهارم، باید توجه داشته که سبک و روش انتخابی برای نوع نورپردازی متناسب با حفظ اصالت معماری نمای روز باشد.

مرحله پنجم، باید به این نکته توجه داشت که طرح انتخابی نورپردازی علاوه بر هماهنگی بین کل اجزای موجود در سطح پروژه با کاربری و موضوع فعالیت ساختمان و پروژه وفضای پیرامون آن هم هماهنگ باشد.

در مرحله ششم، باید به این نکته توجه داشت که تجهیزات نورپردازی هر چقدر که در نمای شب موجب جذابیت بخشیدن به جلوه شب یک نما می باشند، همانقدر هم می توانند موجب آسیب زدن به نمای روز در یک پروژه بشوند، برای جلوگیری از این موضوع باید دقت داشت که حد المقدور این تجهیزات در مکان هایی مناسب با کمترین رویت در نمای روز و آسیب بصری همراه باشد.

در پایان علاوه بر موارد فوق الذکر  می توان برای هر پروژه با توجه به شرایط خاص مواردی از اسن دست تعریف کرد. همچنین می توان به این نکته اشاره کرد که معماری نورپردازی در انواع پروژه ها یکی از موضوعات مورد نیازی است که قبل از اینکه به طراحی مفهومی برسیم نیاز به تعریف اهداف، الزامات و انواع گوناگون روش های نورپردازی در آن می باشد.

برای نورپردازی مراکز تجاری به دنبال افزایش اعتبار برند و نام تجاری، زیبایی معماری بنا و جلب توجه ناظران برای کشف و شهود بیشتر این مراکز می باشد که با رویکرد جذابیت بخشیدن به چشمان ناظر به خوبی می تواند یک پیشرفت در زمینه های جلب نظر مشتری و جذابیت بصری و ظاهری ، با رعایت الزامات ایمنی و همچنین بهداشت نور و زیبایی شناسی آن، همراه با تطابق  با فضای پیرامونی و هماهنگی با اقتضای فرهنگی ساکنین آن مناطق، فراهم آورد.
در هنگام بررسی این اهداف برای رسیدن به معیارها وشاخص هایی برای نورپردازی باید توجه داشت که ملاحظاتی وجود دارد:
در مرحله اول، در مواقعی که اندازه بصری جزئیات یک مکان مورد نظر برای نورپردازی به قدری هستند که به راحتی قابل رویت باشند، به طور کلی سطح پایین تری از نور برای نورپردازی کفایت می کند.

در مرحله دوم، باید در نظر داشت که نورپردازی سطوح المان های عمودی در نورپردازی outdoors قابل تاکید بیشتری نسبت به بقیه المان ها دارد.

در مرحله سوم، باید به این نکته توجه داشت که نورپردازی کمترین مزاحمت را با اشخاص و همچنین کمترین آلودگی بصری برای نمای شهر را داشته باشد.

در مرحله چهارم، باید توجه داشته که سبک و روش انتخابی برای نوع نورپردازی متناسب با حفظ اصالت معماری نمای روز باشد.

مرحله پنجم، باید به این نکته توجه داشت که طرح انتخابی نورپردازی علاوه بر هماهنگی بین کل اجزای موجود در سطح پروژه با کاربری و موضوع فعالیت ساختمان و پروژه وفضای پیرامون آن هم هماهنگ باشد.

در مرحله ششم، باید به این نکته توجه داشت که تجهیزات نورپردازی هر چقدر که در نمای شب موجب جذابیت بخشیدن به جلوه شب یک نما می باشند، همانقدر هم می توانند موجب آسیب زدن به نمای روز در یک پروژه بشوند، برای جلوگیری از این موضوع باید دقت داشت که حد المقدور این تجهیزات در مکان هایی مناسب با کمترین رویت در نمای روز و آسیب بصری همراه باشد.

در پایان علاوه بر موارد فوق الذکر  می توان برای هر پروژه با توجه به شرایط خاص مواردی از اسن دست تعریف کرد. همچنین می توان به این نکته اشاره کرد که معماری نورپردازی در انواع پروژه ها یکی از موضوعات مورد نیازی است که قبل از اینکه به طراحی مفهومی برسیم نیاز به تعریف اهداف، الزامات و انواع گوناگون روش های نورپردازی در آن می باشد.

Visited 820 times, 1 visit(s) today